Rekrutacja


REGULAMIN REKRUTACJI
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA 
im. HENRYKA MELCERA W KALISZU

opracowany na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz 686) oraz Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu
 
§ 1.
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.
Szkoła przeprowadza akcję informacyjną o zasadach przyjęć oraz warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.
§ 2.
1. Szkoła prowadzi rekrutację:
 1) do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fletu, oboju, klarnetu, trąbki i perkusji;
 2) do klasy I czteroletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Nauka odbywa się w klasach: fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, rogu, puzonu, perkusji, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu i fortepianu;
3) do klasy I PSM II st.
a) dla kandydatów wydziału rytmiki oraz instrumentalnego, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat  oraz nie więcej niż 23 lata. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, organów, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, rogu, puzonu, perkusji,
b) dla kandydatów wydziału wokalnego, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone §1ust.1
p.1-3
§ 3.
1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają w terminie od 1 marca do 25 maja (I st.) lub 10 czerwca (II st.) kwestionariusz oraz zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  o braku przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności, a w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat – opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
2. Kandydaci do PSM II st. na specjalność wokalną zobowiązani są do dostarczenia wraz z kwestionariuszem zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  kształcenia. Zaświadczenie powinno być wydane przez lekarza specjalistę w zakresie audiologii i foniatrii.
3. Kandydaci do PSM II st. na specjalność instrumentalną w zakresie gry na instrumentach dętych zobowiązani są do dostarczenia wraz z kwestionariuszem zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia. Zaświadczenie powinno być wydane przez lekarza specjalistę w zakresie pulmonologii.
2. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne.
§ 4.
1. Szkoła podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w swojej siedzibie termin przeprowadzenia badania przydatności lub oraz egzaminu wstępnego, co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
2. Do przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do PSM I stopnia oraz egzaminu wstępnego do PSM II stopnia Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
2) ustalenie zakresu i tematów odpowiednio dla badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
3) ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do PSM I lub II st.
3. Przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły liczące co najmniej 3 osoby.
5. Za przygotowanie zestawów pytań i testów oraz przeprowadzenie egzaminów wstępnych i badania przydatności kandydatów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji.
6. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza badanie przydatności kandydatów do klasy I PSM I stopnia oraz egzamin wstępny do klasy I PSM II stopnia.
7. Komisja Kwalifikacyjna w indywidualnych przypadkach ustala predyspozycje i poziom wiedzy kandydatów, na podstawie czego Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu danego kandydata do klasy wyższej niż pierwsza
8. Po każdej części egzaminu wstępnego i badaniu przydatności komisja wpisuje do protokółu uzyskaną przez kandydata ocenę. Ostateczną ocenę egzaminu wstępnego lub badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.
9. Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.
10. Z przebiegu egzaminu wstępnego i badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający punktację uzyskaną przez poszczególnych kandydatów.
11. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do PSM I lub II st. zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 5 dni od przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
§ 5.
1. Badanie przydatności kandydatów do PSM I odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
Badanie obejmuje:
 1) dla kandydatów poniżej 7 roku życia sprawdzenie predyspozycji słuchowych i manualnych na podstawie zabawowych ćwiczeń muzycznych;
 2) dla kandydatów powyżej 7 roku życia sprawdzenie uzdolnień muzycznych na podstawie następujących ćwiczeń:
  a) zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej
      piosenki przygotowanej przez kandydata;
b) powtarzanie głosem dźwięków zaprezentowanych przez
      nauczyciela;
  c) powtarzanie rytmów zaprezentowanych przez nauczyciela;
  d) określenie dźwięków wysokich, średnich i niskich;
  e)  wysłyszenie ilości dźwięków w akordzie;
  f )  usłyszenie i wskazanie zmiany dźwięku w akordzie
3) Sprawdzenie predyspozycji do nauki w wybranej specjalności
§ 6.
1. Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
Egzamin wstępny do PSM II st. obejmuje:
 1) Sprawdzian praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (wydział instrumentalny);
 2) Sprawdzian w formie ustnej z kształcenia słuchu i wiadomości o
     muzyce z zakresu szkoły muzycznej I st. (wydział instrumentalny,
     wokalny i rytmiki)
    Sprawdzian obejmuje w szczególności:
     Dla osób z przygotowaniem muzycznym
    a) rozpoznawanie interwałów i akordów,
    b) realizacja głosem ćwiczenia melodycznego,
    c) realizacja głosem ćwiczenia rytmicznego,
    d) śpiewanie gamy i triady harmonicznej,
    e) udzielenie odpowiedzi na pytanie z zakresu przedmiotu „audycje muzyczne”
    Dla osób bez przygotowania muzycznego
  a) zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej
      piosenki przygotowanej przez kandydata
  b) powtarzanie dźwięków z różnych rejestrów fortepianu
  c) rozpoznawanie ilości dźwięków w strukturze harmonicznej
  d) powtarzanie zagranej melodii głosem
  e) powtarzanie rytmu
2. Warunkiem przyjęcia na wydział rytmiki jest ponadto wykazanie
predyspozycji do nauki rytmiki.
3. Warunkiem przyjęcia na wydział wokalny jest wykazanie głosowych  i słuchowych predyspozycji do nauki śpiewu oraz podstawowej wiedzy z zakresu muzyki.
§ 7.
1. Minimalna średnia ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 13 punktów.
2. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego lub badania przydatności – od oceny najwyższej zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.
3. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do 30 czerwca.
 
§ 8.
1. Absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kaliszu, zdający w roku ukończenia tej szkoły egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Kaliszu, są zwolnieni z egzaminu z przedmiotu głównego, jeżeli jest to ten sam przedmiot jak w szkole I stopnia. Warunkiem przyjęcia do szkoły II stopnia jest ocena minimum dobra z tego przedmiotu, uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły I stopnia.
Plik Kwestionariusz dla kandydata do PSM II st, (77.0 KiB)

Plik Kwestionariusz dla kandydata do PSM I st, (78.0 KiB)

REGULAMIN REKRUTACJI 2017
REGULAMIN REKRUTACJI 2017
REGULAMIN-REKRUTACJI.pdf
70.1 KiB
748 Pobrania
Szczegóły

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: