Rekrutacja


REGULAMIN REKRUTACJI
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
im. HENRYKA MELCERA W KALISZU

opracowany na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania uczniów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 686) oraz Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu.

§ 1

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.

2. Szkoła przeprowadza akcję informacyjną o zasadach przyjęć oraz warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.

§ 2

1. Szkoła prowadzi rekrutację:

  1. do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat, ale nie więcej niż 10 lat.
    Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fletu, oboju, klarnetu, trąbki, perkusji;
  2. do klasy I czteroletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat, ale nie więcej niż 16 lat.
    Nauka odbywa się w klasach: fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, rogu, puzonu, perkusji, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fortepianu i organów;
  3. do klasy I PSM II st.

a) dla kandydatów wydziału rytmiki oraz instrumentalnego, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat, ale nie więcej niż 23 lata. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, organów, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, rogu, puzonu, perkusji,

b) dla kandydatów wydziału wokalnego, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat, ale nie więcej niż 23 lata.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w §2 ust.1 p.1-3

§ 3

1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają w terminie od 1 marca do dnia poprzedzającego wyznaczony termin przeprowadzania badania przydatności (Szkoła I st.) lub egzaminu wstępnego (Szkoła II st.), kwestionariusz oraz zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności, a w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny rozpoczynającym naukę w szkole podstawowej.

2. Kandydaci do PSM II st. na specjalność wokalną zobowiązani są do dostarczenia wraz z kwestionariuszem zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia. Zaświadczenie powinno być wydane przez lekarza specjalistę w zakresie audiologii i foniatrii.

3. Kandydaci do PSM II st. na specjalność instrumentalną w zakresie gry na instrumentach dętych zobowiązani są do dostarczenia wraz z kwestionariuszem zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia. Zaświadczenie powinno być wydane przez lekarza specjalistę w zakresie pulmonologii.

4. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne.

§ 4

1. Szkoła podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.psm.kalisz, termin przeprowadzenia badania przydatności oraz egzaminu wstępnego, co najmniej 30 dni przed dniem ich przeprowadzenia.

2. Do przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do PSM I stopnia oraz egzaminu wstępnego do PSM II stopnia Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

3. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza badanie przydatności kandydatów do klasy I PSM I stopnia oraz egzamin wstępny do klasy I PSM II stopnia.

4. Komisja Kwalifikacyjna w indywidualnych przypadkach ustala predyspozycje i poziom wiedzy kandydatów. Na tej podstawie Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu danego kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

5. Do zadań Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należą w szczególności:

a) Podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji.
b) Ustalenie zakresu i tematów odpowiednich dla badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
c) Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do PSM I lub II st.

6. Przewodniczący Komisji może powołać spośród członków komisji zespoły liczące co najmniej 3 osoby.

7. Za przygotowanie zestawów pytań i testów oraz przeprowadzenie egzaminów wstępnych i badania przydatności kandydatów odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji.

8. Po każdej części egzaminu wstępnego i badaniu przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskaną przez kandydata ocenę. Ostateczną ocenę egzaminu wstępnego lub badania przydatności ustala Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna z uwzględnieniem ocen cząstkowych.

9. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.

10. Z przebiegu egzaminu wstępnego i badania przydatności Komisja sporządza protokół zawierający punktację uzyskaną przez wszystkich kandydatów.

11. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do PSM I lub II st. zostaje ogłaszana w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

§ 5

1. Badanie przydatności kandydatów do PSM I odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły. Badanie obejmuje sprawdzenie uzdolnień muzycznych na podstawie następujących ćwiczeń:
a) zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata,
b) powtarzanie głosem dźwięków zaprezentowanych przez nauczyciela,
c) powtarzanie rytmów zaprezentowanych przez nauczyciela,
d) określenie dźwięków wysokich, średnich i niskich,
2) Sprawdzenie predyspozycji do nauki w wybranej specjalności.

§ 6

1. Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

2. Egzamin wstępny do PSM II st. obejmuje:

  1. Sprawdzian praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (wydział instrumentalny);
  2. Sprawdzian w formie ustnej z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce z zakresu szkoły muzycznej I st. (wydział instrumentalny, wokalny i rytmiki).

3. Sprawdzian obejmuje w szczególności:

– dla osób z przygotowaniem muzycznym
a) rozpoznawanie interwałów i akordów,
b) realizacja głosem ćwiczenia melodycznego,
c) realizacja głosem ćwiczenia rytmicznego,
d) śpiewanie gamy i triady harmonicznej,
e) udzielenie odpowiedzi na pytanie z zakresu przedmiotu „audycje muzyczne”

– dla osób bez przygotowania muzycznego
a) zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata,
b) powtarzanie dźwięków z różnych rejestrów fortepianu,
c) rozpoznawanie ilości dźwięków w strukturze harmonicznej,
d) powtarzanie zagranej melodii głosem,
e) powtarzanie rytmu.

2. Warunkiem przyjęcia na wydział rytmiki jest ponadto egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i wykazanie predyspozycji do nauki rytmiki.

3. Warunkiem przyjęcia na wydział wokalny jest wykazanie głosowych i słuchowych predyspozycji do nauki śpiewu oraz podstawowej wiedzy z zakresu muzyki.

§ 7

1. Minimalna średnia ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 13 punktów.

2. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego lub badania przydatności.

3. Przyjęcie do Szkoły odbywa się na podstawie przyznanych najwyższych ocen z egzaminu wstępnego lub badania przydatności z uwzględnieniem ilości wolnych miejsc w danej specjalności.

3. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły nie później niż do dnia 5 sierpnia danego roku.

§ 8

1. Absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kaliszu, zdający w roku ukończenia tej szkoły egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Kaliszu, są zwolnieni z egzaminu z przedmiotu głównego, jeżeli jest to ten sam przedmiot jak w Szkole I stopnia. Warunkiem przyjęcia do szkoły II stopnia jest ocena minimum dobra z tego przedmiotu, uzyskana na świadectwie ukończenia Szkoły I stopnia.

Plik Wniosek kandydata do PSM II stopnia (73.0 KiB)

Plik Wniosek kandydata do PSM I stopnia (93.5 KiB)

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: