Państwowa Szkoła MuzycznaI i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu

0Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
im. HENRYKA MELCERA W KALISZU

opracowany na podstawie:


Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz.U. z dnia 8 lipca 2011r.) oraz Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu.

 

§ 1.


1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.
Szkoła przeprowadza akcję informacyjną o zasadach przyjęć oraz warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.

 

§ 2.


1. Szkoła prowadzi rekrutację:

 

1) do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów którzy ukończyli 5 lat i nie przekroczyli 8 roku życia. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fletu, oboju, klarnetu, trąbki i perkusji,

 

2) do klasy I czteroletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy ukończyli 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia. Nauka odbywa się w klasach: fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, rogu, puzonu, perkusji, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu i fortepianu,


3) do klasy I PSM II st.


a) dla kandydatów wydziału instrumentalnego, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 21 roku życia. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, organów, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, rogu, puzonu, perkusji,
b) dla kandydatów na wydział rytmiki, którzy ukończyli 12 lat i nie przekroczyli 21 roku życia,
c) dla kandydatów wydziału wokalnego, którzy ukończyli 16 lat i nie przekroczyli 21 roku życia.

 

§ 3.

 

1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają w terminie od 1 marca do 10 czerwca (I st.) lub 17 czerwca (II st.) kwestionariusz oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności, a w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat – opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.


2. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne.


§ 4.


1. Do przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do PSM I stopnia oraz egzaminu wstępnego do PSM II stopnia Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną.


2. Przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły liczące co najmniej 3 osoby.

 

3. Za przygotowanie zestawów pytań i testów oraz przeprowadzenie egzaminów wstępnych i badania przydatności kandydatów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji.

 

4. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza badanie przydatności kandydatów do klasy I PSM I stopnia oraz egzamin wstępny do klasy I PSM II stopnia.


5. Komisja Kwalifikacyjna w indywidualnych przypadkach ustala predyspozycje i poziom wiedzy kandydatów, na podstawie czego Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu danego kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.


6. Po każdej części egzaminu wstępnego i badaniu przydatności komisja wpisuje do protokółu uzyskaną przez kandydata ocenę. Ostateczną ocenę egzaminu wstępnego lub badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.

 

7. Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.


8. Z przebiegu egzaminu wstępnego i badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający punktację uzyskaną przez poszczególnych kandydatów.

§ 5.


1. Badanie przydatności kandydatów do PSM I odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły - od 04.05. do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Badanie obejmuje:


1) dla kandydatów poniżej 7 roku życia sprawdzenie predyspozycji słuchowych i manualnych na podstawie zabawowych ćwiczeń muzycznych,


2) dla kandydatów powyżej 7 roku życia sprawdzenie uzdolnień muzycznych na podstawie następujących ćwiczeń:
a) zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej
piosenki przygotowanej przez kandydata;
b) powtarzanie głosem dźwięków zaprezentowanych przez
nauczyciela;
c) powtarzanie rytmów zaprezentowanych przez nauczyciela;
d) określenie dźwięków wysokich, średnich i niskich;
e) wysłyszenie ilości dźwięków w akordzie;
f ) usłyszenie i wskazanie zmiany dźwięku w akordzie

 

3) Sprawdzenie predyspozycji do nauki w wybranej specjalności


§ 6.

 

1. Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły - od 04.05. do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Egzamin wstępny do PSM II st. obejmuje:


1) Sprawdzian praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych
(wydział instrumentalny)


2) Sprawdzian w formie ustnej z kształcenia słuchu i wiadomości o
muzyce z zakresu szkoły muzycznej I st. (wydział instrumentalny,
wokalny i rytmiki)
Sprawdzian obejmuje w szczególności
- dla osób z przygotowaniem muzycznym -
a) rozpoznawanie interwałów i akordów,
b) realizacja głosem ćwiczenia melodycznego,
c) realizacja głosem ćwiczenia rytmicznego,
d) śpiewanie gamy i triady harmonicznej,
e) udzielenie odpowiedzi na pytanie z zakresu przedmiotu "audycje muzyczne"

- dla osób bez przygotowania muzycznego -
a) zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej
piosenki przygotowanej przez kandydata
b) powtarzanie dźwięków z różnych rejestrów fortepianu
c) rozpoznawanie ilości dźwięków w strukturze harmonicznej
d) powtarzanie zagranej melodii głosem
e) powtarzanie rytmu

2. Warunkiem przyjęcia na wydział rytmiki jest ponadto wykazanie
predyspozycji do nauki rytmiki.

 

3. Warunkiem przyjęcia na wydział wokalny jest wykazanie głosowych i słuchowych predyspozycji do nauki śpiewu oraz podstawowej wiedzy z zakresu muzyki.

 

§ 7.


1. Minimalna średnia ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 13 punktów.


2. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego lub badania przydatności – od oceny najwyższej zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.


3. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 8.


1. Absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kaliszu, zdający w roku ukończenia tej szkoły egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Kaliszu, są zwolnieni z egzaminu z przedmiotu głównego, jeżeli jest to ten sam przedmiot jak w szkole I stopnia. Warunkiem przyjęcia do szkoły II stopnia jest ocena minimum dobra z tego przedmiotu, uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły I stopnia.